Αναζήτηση Πιστοποιητικών

Συχνές Ερωτήσεις

  Πότε θα χρειαστώ το πιστοποιητικό (δημόσιο κλειδί) κάποιας άλλης οντότητας;
Για την κρυπτογράφηση ενός μηνύματος έτσι ώστε αυτό να είναι αναγνώσιμο μόνο από τον παραλήπτη του θα πρέπει να εισάγετε στο πρόγραμμα ηλ. αλληλογραφίας σας το πιστοποιητικό (δημόσιο κλειδί) του παραλήπτη και να κρυπτογραφήσετε το μήνυμα με αυτό. Μόνο ο κάτοχος του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού θα μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα. Δείτε πως.
  Πιστοποιητικό κρυπτογράφησης ή ψηφιακής υπογραφής?
Για εμπιστευτικά δεδομένα που θα αποθηκευτούν κρυπτογραφημένα με ορίζοντα μεγαλύτερο από έξι μήνες χρησιμοποιήστε το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης του αποδέκτη. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε το πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής.

Αναζητήστε τα εν ισχύ πιστοποιητικά (δημόσια κλειδιά) φυσικών προσώπων και μονάδων του ΠΣΔ.

Παραδείγματα:

  • Ονοματεπώνυμο ή μέρος του:
    π.χ. Νίκος Παπαδόπουλος
       Nikos Papadopoulos
       Papadop

  • Email Διεύθυνση:
    π.χ. nipapado@sch.gr